2FB6389A-DB03-4880-A230-FE6391B45706_edi

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

IkiOma Ikä ry

Ilmattarentie 7, 40640 Jyväskylä

 

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Laura Syrén

040 7461690

ikiomaika@gmail.com

 

3. Rekisterin nimi

IkiOma Ikä ry:n jäsenrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

• Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)

• Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)

• Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

• Lisätiedot (lehtitilaustiedot yms.)

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. IkiOma Ikä ry ja verkkopalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

 

9. Tarkastusoikeus – ja virheen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Hänellä on myös oikeus vaatia niihin korjausta. Tarkastus- ja korjauspyyntö tehdään kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeudesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista ja korjaamista.

 

10. Rekisteröidyn informointi

Rekisteröidylle kerrotaan jäsenrekisteristä ja sen käyttötarkoituksesta sekä pyydetään lupa tietojen kirjaamiseen ja mahdolliseen luovuttamiseen. Henkilöstörekisterin tietosuojaseloste löytyy IkiOma Ikä ry:n verkkosivuilta osoitteesta www.ikiomaika.fi.

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.