top of page
2FB6389A-DB03-4880-A230-FE6391B45706_edi

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

IkiOma Ikä ry

Ilmattarentie 7, 40640 Jyväskylä

 

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Laura Syrén

040 7461690

info@ikiomaika.fi

 

3. Rekisterin nimi

IkiOma Ikä ry:n jäsen- ja yhteystietorekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus

Jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten.

 

Yhteystietorekisterin tarkoituksena on kerätä muutoin suostumukseen perustuen yhteystiedot tiedonvälityksen tehostamiseksi (mm. uutiskirje ja hankkeiden toiminta, ml. luontotoive -keräys).

 

Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä henkilöä ei ole mahdollista tunnistaa. Tietojen käsittelyn perusteena on annettu suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

 

 

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

• Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)

• Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)

• Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

• Lisätiedot (lehtitilaustiedot yms.)

Yhteystietorekisteriin kerätään sähköpostiosoite ja suostumuksen mukaan nimi, muita yhteystietoja (kuten puhelinnumero) ja/tai tieto rekisterinpitäjän ja yhteystiedon välisen yhteydenpidon suhteesta. Luontotoive -keräyslomakkeella ilmoitetuista tiedoista kerätään lisäksi luontotoiveen toteuttamiseen saakka tieto toiveesta.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön  jäsenhakemusilmoituksen kautta.

Yhteystietorekisteriin kirjattavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Luontotoive -keräykseen on mahdollista ilmoittaa luontotoive myös toisen henkilön puolesta. Lomakkeen yhteydessä ohjeistetaan informoimaan henkilöä, jonka luontotoive ollaan lähettämässä, ennen lomakkeen lähetystä ja lähettämään lomake ja siinä olevat yhteystiedot vain hänen luvallaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Manuaaliset tiedot säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

2) Sähköinen jäsen- ja yhteystietorekisteri sijaitsee käyttäjätunnuksin ja palomuurein suojatulla palvelimella. IkiOma Ikä ry ja verkkopalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

 

9. Tarkastusoikeus ja virheen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Hänellä on myös oikeus vaatia niihin korjausta. Tarkastus- ja korjauspyyntö tehdään kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeudesta laissa säädetyin perustein. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista ja korjaamista.

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

11. Rekisteröidyn informointi

Rekisteröidylle kerrotaan jäsen- ja yhteystietorekisteristä ja niiden käyttötarkoituksesta sekä pyydetään lupa tietojen kirjaamiseen. Rekisterin tietosuojaseloste löytyy IkiOma Ikä ry:n verkkosivuilta osoitteesta www.ikiomaika.fi.

12. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Peruutettujen suostumusten osalta tiedot poistetaan viivytyksettä.

13. Yhteydenotot

Kaikissa tähän tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 esitettyyn henkilöön.

bottom of page