top of page
pexels-paul-theodor-oja-2769001.jpg

Luonnon moniuloitteinen merkitys hyvinvointi- ja terveysvaikutuksineen on osa jokaisen ikääntyvän arkea.

IkiOma Ikä ry:n visio

YHDISTYKSEN PERUSTUSKIVET

Tavoittelemme maailmaa, jossa yhteys luontoon säilyy ja kasvaa jokaisen ikääntyvän arjessa ja luontohyvinvointia pidetään yhteiskunnassa edistämisen arvoisena asiana.

Olemme osa suurta elämän verkkoa. Hyvinvointimme ja terveytemme on monin tavoin riippuvainen meitä ympäröivästä elävästä ja elottomasta luonnosta, ja se koskettaa jokaista monin eri tavoin elämän eri vaiheissa. Pidämmekin tärkeänä, että luontokosketus ja luontokokemukset ovat mahdollisia kaiken ikää. Näemme, että luonnon kiistattomat terveys- ja hyvinvointivaikutukset tulee ottaa huomioon jokaisen ikääntyvän kohdalla entistä tietoisemmin, luovemmin ja ennakkoluulottomammin.

Tunnistamme ikääntyvät moninaiseksi joukoksi ihmisiä. Tällä tarkoitamme, että ikä ei määrittele yksilön ominaisuuksia, tietoja, taitoja tai esimerkiksi sitä miten toimii arjen eri tilanteissa. Ikääntyvät ovat eri ikäisiä sekä erilaisia rooleja, taustoja ja toiveita omaavia ihmisiä. Ikääntyminen on jokaisen ikioma kokemus siitä millaisena elämän kulku tuntuu ja näyttäytyy. Ikääntyminen vaikuttaa meidän kaikkien elämään ja hyvinvointiin eri tavoin näkyen arjessa niin haasteina kuin voimavaroina.

Toimintaympäristössään yhdistyksemme toimii kokeilukulttuurin periaatteella. Uskomme siihen, että uusia näkökulmia ja toimintatapoja syntyy vain rohkeasti kokeilemalla - siis oppia ikä kaikki! Toimimme koolle kutsujana, sillanrakentajina ja yhteistyömuotojen kehittäjänä. Tavoitteenamme on nostaa järjestökentällä yhteistyön voima keskiöön. 

Yhdistys toimii koko Keski-Suomen alueella, ja sen kotipaikka on Jyväskylä.

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

strategia.png

Luontoperustaisuus
- mitä ja miksi?

Luonnon hyvää tekevistä vaikutuksista hyvinvoinnille ja terveydelle puhutaan jo laajasti eri yhteyksissä. Kokonaisuutta voi olla vaikea hahmottaa, koska erilaisia lähestymistapoja, teorioita ja menetelmiä aiheen ympärillä on paljon, ja niitä hyödynnetään useammalla ammattialalla. Lisäksi tutkimusta ja kehittämistä aiheen ympärillä tapahtuu paljon ja monesta näkökulmasta. Lähes kaikki pohjautuvat kuitenkin sille ajatukselle, että luonto ja ympäristö kaikkineen on avainasemassa, kun halutaan ylläpitää tai lisätä yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia - emme ole luonnosta erillisiä, vaan osa moninaisten suhteiden verkostoa.

Kehittämistyömme toimintaperiaatteisiin kuuluu moninäkökulmaisuus eli lähestymme luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutusten huomioimista monesta näkökulmasta nojaten tutkittuun tietoon sekä kokemuksiin, joita saamme ikääntyviltä itseltään, heidän läheisiltään sekä muilta tahoilta, jotka jakavat arkea heidän kanssaan. Avoimuutta ja ennakkoluulottomuutta edistävinä haluamme herättää aiheen ympärillä keskustelua sekä yhdistää ajatuksia ja ideoita tästä laajasta ilmiöstä - pääpainona tietenkin ikääntyvien hyvinvointi. 

Aiheeseen linkittyviä määritelmiä ja termejä:

YHDISTYKSEN HALLITUS

Kuva blogiin (1).jpg

Koulutukseltaan terveystieteiden tohtori gerontologian ja kansanterveyden alalta ja on väitöstutkimuksessaan tutkinut ikääntyneiden mielialan ja liikunnan välisiä yhteyksiä. Hän on koulutukseltaan myös mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistunut sairaanhoitaja. Perehtynyt erityisesti omaishoitajien mielen hyvinvoinnin edistämiseen. Mottona työssä ikäihmisten parissa on “ei vain vuosia elämään, vaan elämää vuosiin”.

PynnonenKatja.JPG

Katja Pynnönen,
jäsen

Koulutukseltaan terveystieteiden tohtori gerontologian ja kansanterveyden alalta, on tutkinut iäkkäiden ihmisten sosiaalisen osallistumisen ja laajemmin aktiivisena vanhenemisen yhteyttä terveyteen ja mielen hyvinvointiin. Hän on koulutukseltaan myös diakonissa-sairaanhoitaja. Työskentely ikäihmisten parissa hoitotyössä ja käytännönläheisissä hankkeissa on tuonut ymmärrystä hyvinvoinnin moninaisista rakennusaineksista. Pitää tärkeänä aitoa kohtaamista sekä ikäihmisten voimavarojen ja omannäköisen arjen tukemista. Luontosuhdetta kuvaa metsässä lenkkeily, marjastus sekä luonnon kauneudesta nauttiminen.

2808.JPEG

Milla Saajanaho,
varapuheenjohtaja

Koulutukseltaan terveystieteiden tohtori gerontologian ja kansanterveyden alalta ja on väitöstutkimuksessaan tutkinut iäkkäiden ihmisten tavoitteita ja sen jälkeen elämänkulun ohjaamista ja vanhenemisen ennakointia. Opetustyön kautta paneutunut erityisesti fyysisen ja sosiaalisen ympäristön merkitykseen vanhuudessa. Koulutukseltaan myös kasvatustieteiden maisteri ja sitä kautta perehtynyt iäkkäiden ihmisten oppimiseen ja näkeekin vanhenemisen ja vanhuuden kehityksen aikana. Luonnon rauha ja luonnossa liikkuminen koirien kanssa on itselle tärkeä osa elämää.

Inka Pakkala,
puheenjohtaja

bottom of page